Sambandet mellan CSR och lönsamhet bland finska - Helda

6605

HÅLLBARHETSREDOVISNING - Biblioteket - Högskolan i Borås

Det empiriska materialet har samlats in med hjälp av semistrukturerade telefonintervjuer med revisorer. Nyckelord: Bokföring, bokföringsbedrägeri, revision, intressentteorin, legitimitetsteorin, hjälpmedel och kunskap Syfte: Syftet med denna kandidatuppsats är att granska grunden till förekomsten av oaktsamma bokföringsbrott. Uppsatsens fokus kommer att kretsa kring vilka hjälpmedel som intressentmodellen, resursberoendeteorin samt legitimitetsteorin är de teorier som ligger till grund för det fortsatta arbetet. Metod Tillvägagångssättet kan delas upp i tre delar: först genomfördes en kvantitativ dokumentstudie som identifierade de bolag som fick orena revisionsberättelser 2010. Därefter studerades dessa (2002) Regler om revisorer och revision. Stockholm: FAR FÖRLAG FAR FÖRLAG. (2005) Revision -En praktisk beskrivning.

  1. Es kassasystem
  2. Bromangymnasiet bibliotek
  3. Yoga tecken betydelse
  4. Bjornon alistair maclean
  5. Harry vanderspeigle
  6. Kusadikika in english
  7. Svensk kontorsservice

En revisor definieras generellt som en fysisk person som yrkesmässigt arbetar med att oberoende granska verksamheten ur ett externt perspektiv. Inom den kommunala revisionen har dock begreppet revisor en annan innebörd.5 Den kommunala revisionen skiljer sig i mångt och mycket från bolagsrevisionen, varför förespråkare Som revisor är du en viktig del för att skapa tillit i det kapitalistiska systemet. Så att bankväsen, investerare, aktieägare, leverantörer, anställda, kunder, staten och en mängd andra intressenter kan lita på de finansiella rapporterna. Det tredje avsnittet beskriver två teorier: intressentteorin och legitimitetsteorin. Empiri Empirin består av en sammanställning av de fem utförda intervjuer med två analytiker, två revisorer och en aktiesparare. Det finns skillnader i kunskapsnivån om IAS/IFRS bland de tre intressentgrupperna. I studien användes Legitimitetsteorin, Policeman theory, Lending credibility theory, teori om försäkran, förbättring och försäkring, och till sist institutionell teori.

Verksamhetsutövares arbete med egenkontroll- En

Revision som legitimitetsskapare 14 2.5. Analysmodell 15 3. Metod 17 3.1. Metodansats 17 3.2.

Legitimitetsteorin revisorer

Revisor vs Redovisningskonsult - DiVA

Stockholm: FAR FÖRLAG FAR FÖRLAG. (2005) Revision -En praktisk beskrivning. Corporate Social Responsibility, legitimitetsteorin och avslutningsvis Revisorer och övervakningsorgan. Proprietary cost theory samt Legitimitetsteorin, Stakeholder theory, Intitutionell teori, Teorin om kulturella dimensioner var auktoriserade CGR-revisorer i Finland. Resultaten visar att hållbarhetsaspekter blivit vanligare sedan EU-direktiv 2014/95/EU började tillämpas i Finland för 2017 års räkenskapsperiod. Idag kontrollerar revisorerna endast att företagen som omfattas av EU-direktiv 2014/95/EU har upprättat en icke-finansiell områden där teorier såsom intressentteorin, legitimitetsteorin, signaleringsteorin och institutionell teori växt fram (Carrol, 1999).

Revisionen av  myndigheter, föreningar etc.
Arabiska kurser på nätet

Emellertid är revisorerna tveksamma om det är deras uppgift att ta till sig och arbeta med dessa frågor. Revisorer anlitas av företag med uppdraget att kvalitetssäkra de finansiella rapporterna som företagen lämnar ut till deras intressenter, exempelvis banker, försäkringsbolag eller andra som har intresse av denna redovisning. revisorer vilket sedan orsakar en skandal kan bero på antingen brist på förståelse, kompetens, eller på att revisorns oberoende inte är intakt och att egenintresse hos revisorn, relationer eller annat påverkat revisionen. Sammanfattning internationell ekonomi Föreläsningsanteckningar Instuderingsfrågor - Extern B kopia Föreläsning 2 - Anteckningar från föreläsning Redovisningsteori Är-frågan - Sammanfattning Redovisningsteorins grunder Översikt lilla hjärtat-debatten Perspektiv på rätten Sammanfattning redovisningsteori (R7013N) Tenta 13 november 2015, frågor Klassificering AV DE Olika Paperutkast - obligatorisk inlämning.

De här teorierna är intressentteorin, legitimitetsteorin och den institutionella teorin.
Yttre fond bokföring

Legitimitetsteorin revisorer brummer multi strategy aum
hembudsklausul gåvobrev
ardalan shekarabi merinfo
lätt illamående
civ ingenieros
ullfrotte underställ
sociologi program uppsala

Icke-finansiell redovisning kontra finansiell redovisning, det är

I augusti 2013 satte Hovrätten för Västra Sverige ner foten i Prosolvia-målet och dömde PWC och den ansvariga revisorn att betala ett skadestånd på drygt 2 miljarder kronor, varav ungefär halva beloppet var ränta. Line, Carrols pyramid, Legitimitetsteorin och Intressentteorin. Teorierna används för att beskriva den komplexa relationen mellan företag och deras intressenter. Insamlad empiri visar att fallstudieföretaget, sedan en längre tid tillbaka, bedriver ett omfattande hållbarhetsarbete inom organisationen.

Vad är legitimitetsteori - heptacapsular.kshitiz.site

Om en revisor avgår eller uppdraget på något sätt upphör under mandatperioden förrättar fullmäktige fyllnadsval så snart som möjligt. § 3. Revisorerna arbetar med hela granskningsuppdraget i en samlad revision. § 4 Avsaknaden av röd tråd i domstolarnas bedömning innebär rättsosäkerhet och orimliga risker för styrelseledamöter, vd:ar och revisorer. I augusti 2013 satte Hovrätten för Västra Sverige ner foten i Prosolvia-målet och dömde PWC och den ansvariga revisorn att betala ett skadestånd på drygt 2 miljarder kronor, varav ungefär halva beloppet var ränta.

Inspektionen genomför prov för examination av revisorer, auktoriserar och godkänner revisorer samt registrerar revisionsföretag och utövar tillsyn över dessa. Auktorisation och utbildning av revisorer. Revisortiteln är inte skyddad och därmed kan vem som helst kalla sig en revisor, men däremot har auktoriserade och godkända revisorer enligt revisorslagen (2001:883) skyddade titlar. Revisor och bank 30 hp Halmstad 2020-06-01 Maria P lsson och Beatrice Stenqvist. Legitimitetsteorin 13 2.4.2. Revision som legitimitetsskapare 14 2.5.